Zorg en Gezondheid

De gemeente is voor een groot deel verantwoordelijk voor goede zorg voor mensen. Het baart de ChristenUnie zorgen dat er nog mensen zijn die wel zorg nodig hebben maar die niet krijgen. Ook het feit dat er ‘stille’ armoede is waarin ook kinderen betrokken zijn, is onverteerbaar. De ChristenUnie wil dat er geld komt om armoede tegen te gaan.

Het is belangrijk dat er bij (dreigende) schulden adequate hulp wordt geboden. Het liefst zo vroeg mogelijk. Clientgerichtheid in plaats van het strikt uitvoeren van regels is hierin belangrijk. Bezuinigen op schuldhulpverlening zal de problematiek verergeren en is dus niet goed.

 Daarom wil de ChristenUnie:

 • Er alles aan doen om in beeld te krijgen welke mensen zorg verdienen maar nog niet krijgen;
 • Vereenzaming tegengaan;
 • Armoede tegengaan, zeker daar waar kinderen in de knel komen;
 • Maatwerk in alle vormen van zorg;
 • Keuzevrijheid in zorgaanbieders, juist ook waar het gaat om identiteitsgebonden zorg;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk maken bij steunaanvragen;
 • De voedselbank ondersteunen;
 • Dat schuldhulpverlening aansluit bij de individuele behoeften van degenen die dit nodig hebben;
 • Structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente.

Op initiatief van de ChristenUnie zijn er in de afgelopen periode hoorzittingen gehouden waarin geluisterd werd naar ontvangers en aanbieders van zorg in de Hoeksche Waard. Dit levert waardevolle informatie op voor de gemeenteraad.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Een voortzetting van deze manier van informatiewinning door middel van hoorzittingen;
 • Actieve stimulering en positionering van cliëntenorganisaties met waar nodig (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente.

Jeugd

De zorg voor kinderen is een erg belangrijke taak voor de gemeente. Goede zorg is leidend en discussie over de financiën is daaraan ondergeschikt. Door alle ontwikkelingen in de jeugdhulp van de afgelopen jaren is het nog niet gelukt een reële begroting te maken waarin de goede afwegingen kunnen worden gemaakt.

Wachtlijsten in de jeugdhulp mogen niet bestaan daar waar hulp, als deze wordt uitgesteld, uiteindelijk juist complexer en daarmee ook duurder zal worden. De weerbaarheid van de jeugd moet verhoogd worden.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Geen wachtlijsten die leiden tot complexere problemen;
 • De landelijke uitkering aan de gemeente is niet leidend voor het geld dat de gemeente uitgeeft aan jeugdhulp. We willen een deugdelijke begroting voor de komende jaren;
 • Goede ondersteuning van de Jeugdteams en heldere afspraken met de coördinerende organisatie, zodat preventieve hulp snel en passend geboden wordt;
 • Financiering van schoolmaatschappelijk werk op de PO- en VO-scholen.
 • Voorlichting op scholen over alcohol- en drugsgebruik en misbruik social media voortzetten;
 • Maatschappelijke stages realiseren.

Ouderen

Vergrijzing wordt vaak als negatief gezien. De ChristenUnie is dankbaar dat veel mensen relatief gezond ouder worden en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het sociale leven. Wel moet de gemeente zich hierop aanpassen door ook hier maatwerk te verlenen. Daarnaast dient ruime aandacht te zijn voor zorgverleners en mantelzorgers.

De ChristenUnie wil een samenleving waarin mensen waardig ouder kunnen worden. We mogen niet accepteren dat mensen zich vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid, overbodig gaan voelen.

Veel ouderen hebben het financieel goed. Maar ook onder ouderen komt armoede voor. Ook ouderen vinden het over het algemeen lastig dit aan te geven.

Daarom wil de ChristenUnie

 • Betaalbare woningen voor senioren;
 • Woningen voor ouderen het liefst combineren met andere activiteiten zoals een multifunctioneel centrum of kinderopvang;
 • Bij aanbestedingen in de zorg is niet de prijs maar de kwaliteit van zorg leidend;
 • Alles op alles zetten om vereenzaming onder ouderen te voorkomen;
 • Armoede en eenzaamheid onder ouderen bespreekbaar maken en zoeken naar gerichte oplossingen per situatie, zoals gratis openbaar vervoer en tegemoetkoming in lidmaatschappen;
 • Maatwerk in vervoer voor ouderen;
 • Cameratoezicht in verband met veiligheid op plaatsten waar senioren gezamenlijk wonen en waar dit gewenst is;
 • Voetpaden zijn ‘rollator- en rolstoelproef’;
 • Ondersteuning bij digitalisering promoten.

Mantelzorg en vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de dorpen. De gemeente dient dit te waarderen en te ondersteunen. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting te voorkomen.

Voor de ChristenUnie is Stichting Present Hoeksche Waard een belangrijke organisatie in het samenbrengen van vrijwilligers en projecten.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening (de zorg wordt dan tijdelijk overgenomen zodat de mantelzorger rust krijgt);
 • De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn actief op ondersteuning;
 • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag krijgen;
 • Vrijwilligers regelmatig in het zonnetje zetten

Statushouders

De ChristenUnie wil een Hoeksche Waard waarin vluchtelingen die een status hebben van harte welkom zijn. Om een waardevolle plek in te kunnen nemen is het belangrijk dat er goede integratie plaats vindt. Het spreken van de Nederlandse taal is daarbij onmisbaar en een voorwaarde voor het volwaardig kunnen meedoen. Daar waar nodig zal de gemeente hiervoor ook de financiën beschikbaar moeten stellen.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Goed taalonderwijs voor statushouders;
 • Vrijwilligers om dit taalonderwijs te ondersteunen;
 • Verplichting om aan dit taalonderwijs deel te nemen en doelen te behalen;
 • Goedkope huisvesting voor studerende statushouders.

Mensenhandel

Wellicht wordt te makkelijk gedacht dat mensenhandel in de Hoeksche Waard niet voor komt. Uitbuiting zoals prostitutie, arbeidsuitbuiting en werknemers in slechte huisvesting plaatsen, komt overal voor, dus ook in de Hoeksche Waard.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Een zogenaamde ketenregisseur mensenhandel die de taak heeft dit in beeld te krijgen en te houden in de Hoeksche Waard;
 • Een zorg coördinator die slachtoffers van mensenhandel begeleidt.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom vindt de ChristenUnie preventie in de zorg van belang. Het lastige is daarbij dat de effecten van preventie zo moeilijk zijn te meten. Maar dat is geen reden om hier niet goed in te investeren. De gevaren van alocohol, roken en drugs moeten kinderen al vroeg worden bijgebracht. Maar ook het effect van drugsgebruik bij volwassenen verdient in de Hoeksche Waard de nodige aandacht. Investeren in partnerrelaties wanneer er kinderen op komst zijn is belangrijk als voorbereiding op de verandering die het gezin te wachten staat.

 Daarom wil de ChristenUnie:

 • Preventieprogramma’s voor alle scholen ten behoeve van de gevaren van alcohol, drugs en roken;
 • Bewustwording van gevaren van drugsgebruik bij volwassenen;
 • Schoolmaatschappelijk werk op scholen gebruiken voor gerichte preventie bij onder andere pesten, onzekerheid en depressiviteit;
 • De gemeente ondersteunt en faciliteert investeren in partnerrelaties;
 • Activiteiten voor jongeren om onderling contact en saamhorigheid te creëren.

Gezondheid

Gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch, is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren binnen de samenleving. De overheid en dus de gemeente heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat. Gezondheidszorg moet dichtbij de mensen gefaciliteerd zijn en van goede kwaliteit zijn. Een combinatie van zorgaanbod op één locatie is ideaal en na te streven.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • De nachtapotheek in de Hoeksche Waard behouden;
 • Opvangmogelijkheid in de Hoeksche Waard voor mensen met verward gedrag.