Natuur en Milieu

Mensen hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van energiebronnen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Energie

De ChristenUnie wil dat de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal is. Daar moet nog veel voor gebeuren.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Dat de gemeente de aanschaf stimuleert van energiebesparende producten door duurzaamheidsleningen;
 • Bewoners op één plek terecht kunnen, naast het digitale energieloket, voor zowel technische als financiële arrangementen om de eigen woning aan te passen;
 • Dat er geen gemeentelijke locatie is zonder zonnepanelen, ook de aan de gemeente gelieerde organisaties hebben zonnepanelen;
 • Een elektrisch wagenpark van de gemeente;
 • Voor 2025 worden alle woningbezitters actief en persoonlijk benaderd met betrekking tot zonnepanelen, aardwarmte en isolatie;
 • Stimulans voor lokale organisaties zoals HoekscheWaard Duurzaam om coöperaties op te richten ten behoeve van duurzame energie;
 • Buurtbatterijen waarin duurzaam verkregen energie wordt opgeslagen stimuleren;
 • Dynamische led-verlichting in de buitenruimte.

 

Zonneweiden zijn op zich positief, maar alleen dan wanneer er geen goede akkerbouwgrond of natuur verloren gaat. Het heeft de voorkeur van de ChristenUnie om vooral in te zetten op zonnepanelen op de daken.

Afval wordt grondstof

De ChristenUnie is trots op de Regionale Afvalstoffen Dienst. De omslag die gemaakt wordt in het denken van de mensen van afval naar grondstof vergt nog veel inspanning. De ChristenUnie geeft de RAD daarin alle ruimte om innovatief te ondernemen.

Inwoners van de Hoeksche Waard moeten zich bewust worden van hun ‘afval-gedrag’ en aangespoord worden grondstoffen te scheiden en afval te verminderen.

Water

De Hoeksche Waard is een wonderschoon gebied waarin water een belangrijke rol speelt. Water omringt de Hoeksche Waard, en de Binnenmaas is een prachtig stuk natuur. Water komt ook van boven en moet zijn weg vinden in de bodem. Met de verandering van het klimaat en de soms heftige regenval is het belangrijk hiermee rekening te houden.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • De oevers van de rivieren en de Binnenmaas toegankelijk houden voor iedereen, en daarmee vrij van bebouwing;
 • Dit dus ook bij de Hitserse kade;
 • Inwoners bewust maken van de noodzaak van waterberging, ook op eigen grond;
 • Inzetten op een aparte afvoer van regenwater en het schoonhouden van natuurwater;
 • Bij nieuwbouw zorg dragen voor een goede waterberging;
 • Regenwater benutten in huishoudens voor bijvoorbeeld spoelwater van toilet.

 

Watertappunten

Zwerfafval van waterflesjes en het vervoer van water over de weg zijn enorm milieubelastend. Een watertappunt langs toeristische- en schoolroutes en in elk dorp kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van deze milieubelasting.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Een watertappunt in elk dorp;
 • Een watertappunt langs toeristische- en schoolroutes.

Schone lucht

Schone lucht is voor iedereen van groot belang. Lucht kan niet schoon genoeg zijn. De ChristenUnie wil rigoureuze keuzes op die plekken in de Hoeksche Waard waar de kwaliteit het slechtst is.

 • Het ontgassingsverbod van de scheepvaart wordt uitgebreid voor alle directe wateren rondom de Hoeksche Waard en er moet goed worden gehandhaafd;
 • De gemeente voert regie om samen met partners als Milieudefensie, omgevingsdiensten en de provincie te komen tot meetbare doelstellingen.

Bomen

Bomen zijn van enorm belang in onze gemeente. Ze zuiveren de lucht, leveren zuurstof, ze nemen water op en zorgen voor schaduw. Het valt de ChristenUnie op dat op veel schoolpleinen bomen ontbreken. Dit is voor het tegengaan van Uv-straling en voor bewustwording van het nut van bomen een slechte zaak.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Bomen planten op de schoolpleinen;
 • Invoeren van kapvergunning voor bomen, en niet alleen van ‘monumentale’  bomen;
 • Een herplantingsplicht dan wel een storting in een bomenfonds zodat het aantal bomen in de Hoeksche Waard op peil gehouden kan worden. 
 • Zo mogelijk aanleggen van kleine bossen

Landbouw

De diversiteit in landbouw is de basis voor de inrichting van de Hoeksche Waard. Ons eten, en het eten van heel veel andere mensen wordt hier geproduceerd. Bewustwording daarvan heeft blijvend aandacht nodig. Biologische landbouw is prachtig maar ook bedrijven die innovatief bezig zijn in landbouw verdienen alle steun. Kringlooplandbouw is daar een goed voorbeeld van. Schaalvergroting is belangrijk voor levensvatbaarheid van bedrijven. Als dit op gespannen voet staat met natuur moeten maatwerkoplossingen worden gevonden. Beide zijn namelijk voor de ChristenUnie belangrijk.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Vol inzetten dat het Foodlab (het kenniscentrum over voedsel), in de Hoeksche Waard komt;
 • Verbinding leggen tussen stad en platteland o.a. middels educatieprogramma’s;
 • Stimulans van kringlooplandbouw;
 • In Den Haag en Brussel opkomen voor de belangen van agrariërs;
 • Schaalvergroting van bedrijven mogelijk maken;
 • Eventuele tegenstrijdige belangen tussen landbouw en natuur middels maatwerk oplossen.  

Natuur in de Hoeksche Waard

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De gemeente zal hierin structureel moeten samenwerken met de agrarische sector, Staatsbosbeheer, Hoeksche Waards Landschap, Natuurmonumenten en andere overheden.

 Daarom wil de ChristenUnie:

 • Gebieden die in beheer zijn van het Hoeksche Waards Landschap, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten blijven daar in beheer en waar mogelijk wordt beheer van andere gebieden uitgebreid;
 • Natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden door middel van fiets- en wandelpaden;
 • Ecologisch maai- en bermbeheer;
 • Uitbreiding van natuur- en milieueducatie;
 • In al het beleid van de gemeente laten opnemen wat de effecten voor milieu en natuur zijn;
 • Buurtbewoners aanmoedigen om stukjes groen in de wijk te adopteren;
 • Vogelvriendelijk bouwen stimuleren;

Oplaten van (wens-)ballonnen middels vuur of helium is niet toegestaan vanwege milieubelasting en brandgevaar.