Flits uit de Fractie

maandag 12 juli 2021 10:01

Opbrengst Enecogelden

€ 83 miljoen: dat klinkt als een enorm bedrag en dat is het natuurlijk ook, maar ook de gemeente heeft, mede door de Coronacrisis, extra uitgaven gehad en om financieel gezond te blijven is een goed weerstandsvermogen hard nodig, eenvoudig gezegd, een goed gevulde spaarpot. U kunt in de Perspectiefnota ook lezen dat het er financieel voorlopig niet allemaal even goed uitziet voor onze gemeente. Dat heeft veel oorzaken, maar een hele grote is toch wel het uitgave-lek zou ik bijna willen zeggen in het sociale domein en dan vooral de kosten voor de jeugdhulp. Hier wordt van alles aan gedaan en het lijkt ook iets beter te gaan, maar voorlopig zijn de Enecogelden nog hard nodig dus. Gelukkig hebben we als gehele raad besloten daar voorlopig dus nog niets mee te doen en het aan een volgende raad over te laten deze gelden een meer specifieke bestemming te geven. Wel wordt een deel aangewend om te investeren in Stedin-aandelen voor een bedrag van € 4.000.000, die 3% rente opleveren, in deze tijden een mooi rendement. Hierdoor is Stedin in staat extra investeringen te doen om de opbrengst van alternatieve energiebronnen (zon en wind) goed op te slaan en te verspreiden. In de Perspectiefnota willen we wel een groot bedrag apart zetten voor duurzaamheidsmaatregelen, en dat vinden we een goed idee.

Coronacrisis ondersteuning

u heeft het misschien ook gelezen in het Kompas of elders: de gemeente Hoeksche Waard heeft een ondersteuningsinitiatief gestart voor ondernemers: HW helpt! Hierbij wordt naast de landelijke regelingen op allerlei gebieden hulp aangeboden aan ondernemers: fiscaal, juridisch, digitaal.. en er wordt ook gebruik van gemaakt gelukkig. Juist in deze moeilijke tijden moeten we elkaar zoveel mogelijk bijstaan. Ook de inwoners en sportverenigingen worden niet vergeten, ook zij kunnen bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. We hebben als gemeente hiervoor geld van de overheid ontvangen en wachten nog op een vijfde steunpakket. Of we daarmee helemaal uitkomen is nog de vraag. Verder zijn we bezig geweest met Gebiedsmarketing: welke uitstraling willen we hebben naar buiten toe, voor nieuwe inwoners? Daar wordt nog hard aan gewerkt, een leuk proces om mee te maken, waarvan u het resultaat binnenkort zult zien. Hiervoor wordt ook advies gevraagd aan allerlei marktpartijen in de Hoeksche Waard.

Perspectiefnota

6 juli a.s. dus de behandeling van de Perspectiefnota; dit wordt een fysieke vergadering in Dordrecht omdat daar de ruimte is om alle Coronamaatregelen te kunnen nemen. De plannen en cijfers voor de komende vier jaar worden dan besproken, maar het gaat natuurlijk eigenlijk nog “maar” om het komende half jaar, aangezien we in maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen hopen te hebben en een nieuwe coalitie dan weer andere plannen mag maken. Wie deel zal uitmaken van die coalitie is nu nog onbekend: als ChristenUnie zouden we graag weer meedoen!

Biodiversiteit

Binnen de Hoekschewaard zijn wij volop bezig met duurzaamheidsopgaven. Een belangrijk thema is herstel van de biodiversiteit in de gemeente en ons akkerbouw gebied. Wij hebben als CU fractie gewaarborgd dat er minder gemaaid wordt langs de bermen en als het gebeurd het natuurvriendelijk en ecologisch wordt uitgevoerd. Verder worden er nu verschillende mini-bossen aangelegd. Het aanleggen van deze Tiny Forests past goed in het natuur- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Zo helpt het minibos hittestress tegen te gaan, houdt het water vast, zorgt het voor een toename van de biodiversiteit en heeft het een educatieve functie. Akkerbouwers zien een hoop op zich afkomen; klimaatverandering, energieneutraal, herstel van biodiversiteit, bodemgezondheid en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wij als ChristenUnie Hoekschewaard zien uit naar goede zorg voor de Schepping en onze rijke voedselbronnen, hier wil ik mij met de fractie voor inzetten. Akkerbouwers bezitten veel gronden en vanuit verschillende subsidie potjes kunnen er natuur vriendelijke oevers, houtsingels, bloemen-of meerjarige kruidige akkerranden worden aangelegd in het belang van vitale ecosystemen en herstel van de biodiversiteit.

Luchtkwaliteit

Als CU HW hebben wij tevens een motie gerealiseerd met raadsbrede steun om de luchtkwaliteit te waarborgen. Wij hebben het college opgeroepen om een ankerverbod op het Hollandsch Diep nabij Moerdijk te realiseren. Motortankschepen ontdoen zich regelmatig, liggend op anker van schadelijke stoffen die over ons heen waaien en dat is slecht voor onze gezondheid.

Wonen

Er zijn afgelopen maanden weer veel besluiten genomen met betrekking tot wonen in de Hoeksche Waard. De ChristenUnie heeft zich in het verleden ingespannen om een burgerinitiatief, voor het realiseren van Tiny Houses, in Oud-Beijerland te verwezenlijken. De huidige gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft gelukkig ingestemd met de uiteindelijke plannen en na een lang proces zijn wij blij dat het initiatief nu definitief kan worden gerealiseerd. Een ander plan waar in de voormalige gemeente Oud-Beijerland al goedkeuring voor was gegeven, staat nu letterlijk in de steigers: het Oude Raadhuis. Als fractie hechten wij grote waarde aan de rijke culturele historie van het eiland en willen dan ook zoveel mogelijk historische panden beschermen. Wij hebben daarom de wethouder kritisch bevraagd om hier beter zicht op te houden, zodat we niet nog meer historische panden verliezen zoals bijvoorbeeld het voormalige Tramhuys in Strijen. Dankzij de door onze fractie gesteunde motie bouwen voor starters, zijn er in verschillende projecten extra woningen voor starters ingeruimd en daar zijn wij hartstikke blij mee. Waar mogelijk blijven wij ons inspannen voor betaalbare woningen voor jong en oud. Heeft u vragen over het onderwerp woningbouw? Laat het weten: jurrian.hensen@gemeentehw.nl

Veiligheid

Naar aanleiding van berichten in de media hebben wij als fractie opnieuw aandacht gevraagd voor het middelengebruik in de Hoeksche Waard. We horen van alle kanten dat dit een grote zorg is en als overlast wordt ervaren. De ‘officiële’ cijfers die de gemeente heeft laten volgens de wethouder geen zorgelijke afwijkende trend ten opzichte van de landelijke cijfers zien, maar wij maken ons juist grote zorgen over de jongens en meisjes die niet in de cijfers terug te vinden zijn, doordat ze geen enquête hebben ingevuld bijvoorbeeld. Wij blijven worstelen met dit onderwerp en zullen met concrete voorstellen komen in het verkiezingsprogramma. Dit zal gebeuren aan de hand van het plan ‘Naar een drugsvrije samenleving’ geschreven door voormalig kamerlid Stieneke van der Graaf. Het onderwerp ondermijning, wat vaak ook samenhangt met drugs, is op aandringen van onze fractie nog meer onder de aandacht gekomen van de burgemeester. Wij hebben de toezegging gekregen dat er binnenkort een speciale avond georganiseerd komt voor de gehele gemeenteraad over dit onderwerp. Heeft u vragen over het onderwerp veiligheid? Laat het weten: jurrian.hensen@gemeentehw.nl

Sociale domein en Sport

In de afgelopen periode zijn de onderwerpen ‘jeugdzorg’, ‘schulddienstverlening’ en ‘sportsubsidies’ behandeld. Er is een nieuwe verordening jeugdzorg vastgesteld. Voor burgers (en ambtenaren) zijn de ‘spelregels’ voor het aanvragen van jeugdzorg nu weer up-to-date. Hetzelfde geldt voor het beleidsplan ‘schulddienstverlening’. Voor een aantal buitensportverenigingen is in totaal ruim € 82.000,= subsidie beschikbaar voor het opvangen van de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Voor de buitensportverenigingen die huur betaalden aan de gemeente, is de huur stopgezet tijdens de coronamaatregelen. Dat leverde hen een voordeel op die buitensportverenigingen die geen huur betaalden niet ontvingen. Daardoor ontstond ongelijkheid tussen verenigingen binnen de gemeente. Dat wordt met deze subsidie gecompenseerd. Heeft u vragen over deze onderwerpen? Mail dan gerust uw vraag naar kees.vanpelt@gemeentehw.nl en ik neem contact met u op.

« Terug